Bedriftshelsetjenester i Oslo tilbyr lønnsomme kurs

Er man enten leder, eier eller også ansatt i en bedrift i Oslo, så er det kanskje interessant å vite at bedriftshelsetjenester i Oslo kan bidra med og holde mange ulike kurs. Det er flere tilbydere av bedriftsinterne kurs som dreier seg fra…

  • Ledelse
  • Tradisjonell helse-, miljø-, og sikkerhet (HMS)
  • Arbeidsmiljø
  • Helse
  • Livsstil

De som kan tilby kurs i form av bedriftshelsetjenester i Oslo bistår også med informasjon og rådgivning. Kursene kan holdes i ulike former og ofte både ute i den enkelte bedrift eller også i egne lokaler hvis dette er bedre egnet. Dette er noe en blir enig om ut ifra den enkelte bedrifts behov. Er det en liten bedrift og et kurs som kun befatter noen få ansatte, kan kurset holdes som en undervisning.

Hvorfor investere i kurs?

Alle kurs i regi av bedriftshelsetjenester har som målsetting å øke deltakernes kvalifikasjoner innen fagområdet kurset holdes. Kunnskapen kan senere måles i for eksempel økt lønnsomhet og forbedret produktivitet. Dette er også en verdi i seg selv at medarbeidere øker kunnskapene sine om hvorfor enkelte prosedyrer og tiltak er som de er.

kurs i regi av bedriftshelsetjenester

Ved å forstå tankegangen bak vil de bedre kunne bruke og utnytte det som allerede er på plass i bedriftene. Det blir også mer effektive og kritiske tilbakemeldinger på rutiner som kanskje virker mot sin hensikt og derfor kan forbedres.

Kurs som retter seg mot verneombud og andre medarbeidere med spesifikke roller innad i bedriften vil øke kunnskapen med tanke på denne rollen. Ved å oppnå en mer aktiv representant for AMU eller HR, vil oppgavene komme resten av medarbeiderne til gode. Skal en utføre en viss rolle i en bedrift så er det viktig at personen har den rette kunnskapen og de riktige verktøyene.

For en representants innsats er stemmen den har i bedriften svært viktig for oppgaven personen er ment å utføre. At det blir mer enn kun en tittel på et ark.

Kurs for alle

Bedriftsinterne kurs er ikke bare for ansatte. Det er flere kurs som også rettes mot bedriftens ledere. Kurs innen ledelse egner seg ikke bare for bedriftens leder, men også for alle de ulike avdelingslederne.

kurs-bedrifter

Dette er også like nyttig for de som har hatt en lederstilling i lengre tid som for de som er nye i jobben. Ofte kan det være lærerikt å friske opp samt at oppgavene til ledere endres etter hvert som selve bedriftene endres over tid.

Nye satsningsområder, endret sammensetting av ansatte, nye partnere med mer vil være med på å endre selve organisasjonen og arbeidsmåtene. Arbeidsmiljø er for eksempel et område som bør være et aktivt fokuseringsområde. Ledere og medarbeidere bør undervises og kurses til å være aktive deltakere på arbeidsplassen ute i bedriften.

Trivsel skaper penger

Trivsel og arbeidsmiljø kan faktisk måles i profitt og bedriftens lønnsomhet. Hva skjer med en bedrift som viser til en dårlig kultur hvor de ansatte mistrives?

  • Høyere sykefravær
  • Liten lojalitet
  • Ansatte blir kortere tid i jobbene
  • Lavere produktivitet

Trivsel og arbeidsmiljø

Dette er bare noen av punktene som kan bevises i reelle tall på arbeidsplasser som har dårlig trivsel. Hva er det som skaper dårlig trivsel? Et av punktene er dårlig kommunikasjon mellom ledere og ansatte. Hvis ting fungerer dårlig og en ikke blir hørt selv om det meldes fra gjentatte ganger, vil en utvikle en dårlig kultur på gulvet. Riktig informasjon og rettferdige regler er viktig for å opprettholde lojaliteten den ansatte føler overfor arbeidsplassen.

En ting som klare retningslinjer i både nedgangstider som også i oppgangstidene, er viktig. Dette vil være med på å både belønne hver enkelt og få den ansatte til å villig være med på å dra lasset i nedgangstidene. Bedriftshelsetjenester i Oslo kan være med på å hjelpe bedrifter med å snu negative trender.

Dårlig arbeidsmiljø koster penger

På akkurat samme måte som trivsel påvirker bedrifters økonomi, er arbeidsmiljøet også en viktig faktor for lønnsomheten. Høyt sykefravær koster mye på mange forskjellige måter.

Hvis en bedrift tenker på den ansattes beste og ønsker lojale arbeidstakere, så er negative økonomiske konsekvenser for bedriften kun en del av dårlig arbeidsmiljøet. De ansattes ve og vel er i enhver bedrifts interesse og kan måles i både profitt og produktivitet. Bedriftshelsetjenester i Oslo kan både kartlegge og planlegge forbedrende kurs og tiltak.